18 sept , 2018

Koolikorraldus

Meie elu kuldreegel: Olen hoolas ja sõbralik.

Iga aasta alguses teeme rühmatööd, kus on välja koorunud järgmised kokkulepped:Üldsätted

Unipiha algkoolis õppivate õpilaste käitumist reguleerivad üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolev kodukord, kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid.

Kooli  kodukord toetab õppe- ja arengukava eesmärkide realiseerimist. Kasvatuslike eesmärkide elluviimine toimib õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja KOV koostöös. Kooli kodukord on kohustuslik meile kõigile ja igaüks hoolitseb selle eest, et kool oleks meeldiv õpi- ja kasvukeskkond. Koolis on vastastikune suhtlemine lugupidav, nii õpetajad, kooli töötajad kui ka õpilased austavad kõigi õigusi.

Meie kooli ühiselt aktsepteeritud põhireegel on:

OLEN  HOOLAS  JA  SÕBRALIK

 1. Õpilase kooli vastvõtu ja koolist väljaarvamise tingimused ja kord

1.1. Vastavalt PGS §  27 võtab kool vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool  ja kes on saanud 1.oktoobriks 7-aastaseks. Erandeid tehakse vastavalt kokkuleppele vanematega . Kooli valik on õpilase vanemale vaba, kui soovitud koolis on õppekohti.

1.2. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem vastavas vormis avalduse, millele lisab

 • Õpilase isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi või sünnitunnistuse), millest direktor  teeb koopia ja kinnitab selle;
 • Õpilase tervisekaardi
 • Lasteaia lõpetamise tunnistuse (olemasolul)
 • Dokumendipildi õpilaspileti tarvis

1.3. Õpilase koolist väljaarvamisel väljastatakse õpilasele:

 • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • Õpilase tervisekaart
 • Direktori allkirja ja kooli pitsatiga klassitunnistus

 

 2. Päevakava ja õppetöö korraldus

2.1.Õppe-kasvatustöö põhivorm on õppetund, millele liituvad õppekäigud, ekskursioonid, matkad ja õppimine väljaspool kooli (looduskeskustes, projektides).

2.2   Tundide ajad:

1.t

9.00- 9.45

2.t

10.00-10.45

3.t

11.00-11.45

4 t

12.30.-13.15

5.t

13.30-14.15

 

 

 

 

 

 

 

2.3    Päevakava

Aeg

Tegevus

8.30-8.45

Kooli saabumine

8.45.-9.00

Hommikvõimlemine, hommikuring

9.00- 11.45

Õppetöö

11.45-12.30

Lõunasöök

12.30-14.15

Õppetöö

14.15.-15.30

 

Huvialadega tegelemine, järeleaitamine, õpiabi

15.30

Koolist lahkumine

 

 

2.4.Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvateks põhjusteks loetakse järgmised valdkonnad:

 1. Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine. Eriarsti juurde mineku puhul on soovitav valida tunniväline aeg.
 2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud
 3. olulised perekondlikud põhjused
 4. kooli esindamine võistlustel jm üritustel
 5. mõjuvateks põhjusteks ei loeta sünnipäevapidu, poeskäike, pildistamist jms, mida on võimalik teisiti ajastada

2.5.Kool peab arvestust õppetööst puudumiste kohta ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul ja teavitab sellest vanemaid paberkandja  kaudu või telefonitsi.

2.6.Lapsevanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest telefoni, elektronposti või kirjaliku teatise kaudu klassijuhatajat.

2.7. Andmed õpilaste kohta, kes on õppeveerandi jooksul õppetööst mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse infosüsteemi EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem). Lapsevanemat võidakse karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või asendada see üldkasuliku tööga 10-50 tunni ulatuses.

2.8.Õppetöö on seotud välis- ja siseõhu temperatuuriga.

2.9.Õppetunnid jäetakse ära, kui temperatuur klassis on alla 190C, võimlas 180C.

2.10.        Õppetunnid võib ära jätta, kui välisõhu temperatuur on  - 200 C või madalam. Kooli tulnud õpilased saavad õppida tavapäraselt.

2.11.         Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia vaikse ilmaga temperatuuril kuni -100C

2.12.        Kodused  õppeülesanded

2.12.1.  I klassis koduseid õppeülesandeid võimalusel ei anta, kuid õpetaja lähtub õpilase arengust ja vajadusest.

2.12.2.  Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks õpilastele koduseid õpiülesandeid ei anta.

2.12.3.  Õppepäeval võib läbi viia ühe mahukama kontrolltöö, õppenädalal (T-N) kuni kolm tööd. Kontrolltöö etteteatamise aeg on vähemalt 5 päev 

3. Õpilaste õigused ja kohustused

3.1 Õpilasel on õigus

3.1.1          Koolis tasuta õppida ja saada õpetust riiklikus ja kooli õppekavas ettenähtud ainetes

3.1.2          Saada oma võimetele ja huvidele vastavat haridust ning tegeleda tunnivälisel ajal huvitegevusega

3.1.3          Olla kaitstud füüsilise ja vaimse vägivalla eest

3.1.4          Võtta osa aruteludest ning teha ettepanekuid, mis puudutavad nende turvalisust ning õppetöö mitmekesistamist

3.1.5          Kasutada  tasuta kooli õpikufondi

3.1.6          Saada vajadusel täiendavat õpiabi

3.1.7          Pöörduda probleemide lahendamiseks direktori ja/või klassiõpetaja poole

3.1.8          Kasutada huvitegevuseks kooli rajatisi, spordi-ja tehnilisi vahendeid

3.1.9          Töötada arvutiga lähtuvalt õppetöö vajadustest

3.2 Õpilase kohustused:

3.2.1          Õpilane täidab  kooli kodukorra reegleid, on hoolsad ja sõbralikud;

3.2.2           tunnistab teiste inimeste õigust erinevatele seisukohtadele; ei naeruväärista oma kaaslasi;

3.2.3          tuleb kooli sooritatud kodutöödega, neil on kaasa kõik vajalikud õppevahendid, õpikutel on paber või kaaned ümber;

3.2.4          töötab tunnis aktiivselt kaasa, ei sega kaasõpilasi ega õpetajat tunni läbiviimisel; viibib vahetunni ajal enamasti õues

3.2.5          ei näri nätsu õppetunnis ja vahetunnil näritud näts pannakse prügikasti

3.2.6          kehalise kasvatuse tunnis kannab spordiriideid, pikad juuksed on turvalisuse huvides kinni seotud. Tunni lõppedes õpilased pesevad, vahetavad riided ja jalanõud;

3.2.7          kannab ilmale vastavaid riideid, klassis viibib puhtas ja mugavas riietuses; kasutab vahetusjalanõusid;

3.2.8          lülitab tunni ajaks mobiiltelefoni „hääletu“ peale, tunni ajal telefonile ei vastata, ei  tehta väljuvaid kõnesid ega saadeta sõnumeid;

3.2.9          ei kasuta tunnis õppetööks mittevajalikke esemeid. Õpetajal on õigus võtta tundi segavad esemed direktori kabinetti hoiule kuni päeva lõpuni:

4. Õpilase dokumendid

4.1. Õpilasel on kooli logoga õpilaspäevik, kuhu õpetaja kannab hindeid või teateid õpilase edasijõudmise kohta ning edastab teateid. Õpilaspäeviku kodupoolne osa  peab olema täidetud lapsevanemate poolt.

4.2. Pildiga õpilaspilet on õpilase isikut ja koolis õppimist tõendav dokument. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane klassijuhatajale avalduse dublikaadi saamiseks. Õpilaspiletit pikendatakse õppeaasta algul.

4.3. Teisest koolist tulnud õpilane esitab klassitunnistuse. 

5. Õpilaste tunnustamine

5.1.Suuline tunnustus klass/kooli ees

5.2.Kirjalik kiitus õpilaspäevikus

5.3.Direktori  käskkirjaline kiitus-tunnustus heade õpitulemuste eest, kooli esindamise eest konkurssidel/võistlustel, silmapaistva heateo eest

5.4.Kooli tänukiri/meene

5.5.Kiituskiri klassi lõpetamisel

5.6.Vallavanema vastuvõtt

6. Õpilase mõjutamine

Õpilast mõjutatakse pedagoogiliselt põhjendatud vahenditega ebaeetilise ja vägivaldse käitumise eest koolis ja väljaspool kooli, kooli kodukorra eiramise ja koolikohustuse mittetäitmise eest. Enne tugi- ja mõjutusmeetmete määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse  õpilasele tugi- ja mõjutusmeetmete valikut.

6.1   Mõjutamise vormid:

6.1.1.      Suuline märkus

6.1.2.       Kirjalik märkus õpilaspäevikusse

6.1.3.      Õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga

6.1.4.      Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks, teade õpilaspäevikusse

6.1.5.      Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest, teavitatakse lapsevanemat kirjalikult;

6.1.6.       õppetunnist  eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused

6.1.7.       Arenguvestlused koos lapsevanemaga

6.1.8.       Käitumishinde alandamine

6.1.9.      Vajadusel suunamine konsultatsioonile erialaspetsialistide juurde (psühholoog, psühhiaater)

7. Klassiõpetajad

7.1.      Õpetajad on kooli arengukeskkonna loojad ja arendajad

7.2.      Õpetajad järgivad ja täidavad töölepinguga ning ametijuhendiga sätestatud ülesandeid

7.3.      Üldtööajal õpetaja:

7.3.1.      annab ainetunnid, koostab ja parandab õppeülesandeid

7.3.2.      abistab ja nõustab õpilasi, lapsevanemaid; annab informatsiooni õpilase edusammudest ja käitumisest

7.3.3.       vajadusel asendab puuduvat kolleegi

7.3.4.      Tunnivälisel ajal täidab kasvatuslikke ülesandeid ekskursioonidel, õppekäikudel, matkadel, pidulike sündmuste ajal (aktused, kogunemised, peod)

7.3.5.       Õpetaja koostab kooli tööplaanis ettenähtud ajaks ja koolis kehtestatud reegleid järgides ainekavad, töökavad ning täiendab neid vastavalt vajadusele

7.3.6.      Õpetajad täiendavad end ainealaselt, pedagoogilises ja psühholoogilises valdkonnas

7.3.7.      Õpetajad tulevad kooli vähemalt 15 min enne tundide algust

7.3.8.       Õpetajad alustavad tundi ja lõpetavad tunni peale kella helistamist

7.4.      Haigestumisest teatab õpetaja kooli direktorile

7.5.      Õpetaja fikseerib päevikus hilinejad ja puudujad ning teeb samal päeval tundide sissekanded

7.6.      Õpetajad vastutavad oma aine õppevahendite ja inventari eest

7.7.       Õpetajad teevad koostööd lapsevanematega tagamaks õpilase areng ja edasijõudmise

7.8.      Õpetajad viivad kord aastas läbi arenguvestlused

7.9.      Õppetöö vaheajad, mis ei ühti korralise puhkusega, on õpetajatel tööaeg

7.10.  Õpetajad koostavad kollegiaalselt õppeaasta analüüsi.

8. Turvalisus

8.1.      Õpilane ei lahku õppetöö ajal kooli territooriumilt ilma õpetajale teatamata.

8.2.      Järve ääres tegutsedes tuleb jälgida reegleid, mis on omavahel kokku lepitud.

8.3.      Igast konfliktist, õnnetusjuhtumist või hädaolukorrast koolis tuleb teavitada klassiõpetajat või direktorit.

 9. Kooli kodukorra avalikustamine

Kooli kodukorda tutvustatakse õppeaasta algul õpilastele ja lapsevanematele. Selle leiab ka kooli koduleheküljelt.

Eha Jakobson - direktor, 1.+2. klassiõpetaja, 3.+4. klassi inglise keele õpetaja 

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Hiie Münt - 3.+ 4.klassiõpetaja, 1.+2. kl matemaatikaõpetaja

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Krista Parol - muusikaõpetaja 

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Anari Kroon - kunsti- ja tööõpetuse , kehalise kasvatuse õpetaja

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Lembit Jakobson - asendusõpetaja

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Üldine

 1. Koolikott – soovitavalt tugevdatud seljaosaga, võimalikult kerge ja mugav, lapse õlgadele sobiv
 2. Õpilaspäevik – koolil on oma logoga päevik, selle saab osta koolist
 3. Pinal, soovitavalt pehmest materjalist
 4. Värvipliiatsid (12 värvi)
 5. Vildikad (6 värvi)
 6. Harilikud pliiatsid (keskmise tugevusega, nimi peal)
 7. Pliiatsiteritaja
 8. Kustukumm
 9. Joonlaud (vähemalt 20 cm)
 10. Väike kolmnurk
 11. Käärid (ümarate otstega, kuid heade lõiketeradega)
 12. Liim: liimipulk ja PVA
 13. Guaššvärvid (min 6 värvi, soovitavalt Vene päritolu, veenduge, et komplekt sisaldaks valget värvi)
 14. Akvarellvärvid (soovitavalt Vene päritolu)
 15. Õlipastellid
 16. Joonistuspaber A3
 17. Valik värvipabereid, aga neid võiks pigem kodus koguda mitmesugustest trükiväljaannetest ja koondada siis kaante vahele.
 18. Paberid õpikutele ümber panekuks
 19. Pakk valget A4 paberit (koopiapaber, ei pea olema eriliselt valge, pigem ökopaber) -1 pakk kahe aasta kohta.
 20. Õpilaspileti plastümbris. 1.klassil õpilaspileti pilt.

 

Vihikud & kirjutusvahendid

1.-2.kl

1.klassile: suure ruuduga vihik (2tk); abijoontega vihik (2.poolaastaks)

2.klassile: tavaline ruuduline vihik (2tk), abijoonega vihik (2tk), tavaline jooneline vihik (16 joont), joonistusvihik A4

Kirjutavad hariliku pliiatsiga

3.-4.kl

ruuduline vihik (2tk), jooneline vihik(23 joont) (4 tk)

kirjutavad tinten-peni või hea sinise pastakaga

Riietus & jalanõud

· Kooliriided peaksid olema mugavad ja arvestama sellega, et võivad õues määrduda, niisiis võib varuks olla ka vahetuspüksid ja sokid. Kooliruumid on soojad ja klassis võib kanda lühikeste käistega särki (pluusi, kleiti...)

· Kummikud võiksid olla lastel kogu aeg võtta, sest käime sageli õues

· Vahetusjalanõud, soovitavalt lapse jalga toetavad sandaalid

· Pabertaskurätid

· Pikk ja lühike spordiriietus

· Spordijalatsid,ühed õues; teised võimlas (soovitavalt tennised)

Unipiha Algkool | Pangodi küla, Kambja vald, 62017 TARTUMAA | tel (+372) 741 1838 | e-post: unipiha@kambja.ee